اخبـار
اضافه شده در تاریخ : 1393/04/05
عدم دریافت کارت

اطلاعيه و پيام ها
آگهي پذيرش بهورز و استخدام قراردادي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان براي تامين بهورز مورد نياز خود در واحدهاي تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي در نظر دارد از محل سهميه استخدامي شماره 283/209/د مورخ 1/27/ 93 معاونت توسعه مديريت ومنابع و مجوز شماره 1952/209/د مورخ 93/4/14 مدیرکل محترم دفترمنابع انسانی وزارت متبوع تعداد 58 نفر از افراد واجد الشرايط را از طريق امتحان عمومي وتخصصي، مصاحبه و گزينش براي پذيرش در رشته شغلي بهورز به صورت قراردادي به شرح فایل ضمیمه استخدام نمايد:
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمان مي باشد.